Statuten

Ondernemingsnummer: 459 246 302


STATUTEN VAN “The Belgian Hampshire Down Sheep Breeders’ Association”
Onderhavige statuten vervangen de oorspronkelijke statuten van de vzw: “The Belgian Hampshire Down Sheep Breeders’ Association” zoals opgericht op 12 oktober 1995 (zie BS 7/11/1996) te 9000 Gent en de gecöordineerde statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 januari 2007.

De wet van 23 maar 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, hierna het WVV zal van toepassing zijn op deze statuten.


Titel I. – Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1 – De vereniging draagt als naam: “The Belgian Hampshire Down Sheep Breeders' Association”, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort B.H.D.S.B.A.vzw.

Artikel 2 – De vereniging is gevestigd in het Vlaams gewest nl te 8880 Ledegem, Begijnestraat 49. De zetel mag naar elk ander adres binnen de landsgrenzen overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Artikel 3 – De vereniging heeft tot doel het Brits Hampshire Down-schapenras in België te promoten. Dit gebeurt door het merken, registreren en controleren van de geselecteerde stamboek Hampshire Down schapen in België die voldoen aan de Britse rasstandaard. Hierbij worden de richtlijnen en de besluiten van de Britse Hampshire Down Sheep Breeders’ Association gevolgd evenals deze van de regionale bevoegde instanties voor de fokkerij en houderij van schapen in België. Tevens stelt de vereniging tot doel het promoten van het ras Hampshire Down in België.

Artikel 4 – De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Titel II – Leden

Artikel 5 – Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens twee zijn. De vereniging telt enerzijds effectieve leden die Hampshire Down schapen fokken en/of houden in het Britse stamboek of leden die door het Britse stamboek erkend zijn als keurder. Anderzijds zijn toegetreden leden personen die geïnteresseerd zijn om het schapenras te promoten maar zelf geen schapen fokken of houden in het Britse stamboek. Enkel effectieve leden kunnen deel uitmaken van het bestuursorgaan. Alle leden (effectieve en toegetreden) zijn lid van de algemene vergadering en worden uitgenodigd met stemrecht en hebben steeds inzage in het ledenregister van de algemene vergadering.

Artikel 6 – Als lid kan tot de vereniging toetreden eenieder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die door het bestuursorgaan als zodanig wordt toegelaten. Indien een rechtsperoon deel uitmaakt van het bestuur, moet er een vaste vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) zijn. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan het bestuursorgaan die zal beslissen op de eerstvolgende vergadering. Het bestuursorgaan kan discretionair en zonder verder motivatie een lid weigeren.

Artikel 7 – De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximum 250 euro.

Artikel 8 – Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per aangetekende brief aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht en zal ingaan op de eerste dag van de maand volgend op deze van de verzending/ontvangst.
Het lidmaatschap inclusief het stemrecht van leden die voor het lopende jaar weigeren om de lidmaatschapsbijdrage en de kosten voor de stamboekcertificaten en -mutaties te betalen, zullen door het bestuursorgaan worden aangemaand om tegen een vastgestelde datum zich te regulariseren en worden opgeschort na een eerste schriftelijke aanmaning tot regularisatie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van verzending van de aanmaning. Leden die na de regularisatieperiode hun lidmaatschap niet betalen worden geacht ontslagnemend te zijn. Op initiatief van het bestuursorgaan of wanneer 1/5 van de leden erom verzoeken kan de uitsluiting van een lid beslist worden door de algemene vergadering en met meerderheid van twee derde van de aanwezige stemmen. Bij de oproeping moet minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitsluiting moet worden aagegeven in de oproeping.

Artikel 9 – Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

Titel III – Het bestuursorgaan

Artikel 10 – De vereniging wordt bestuurd door het bestuurorgaan van ten minste drie en ten hoogste zeven effectieve leden, die lid zijn van de vereniging. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit. De duur van het mandaat is vastgesteld op zes jaar. Zij zijn in principe herkiesbaar. De bestuurders oefenen hun bevoegdheid uit als college. Bestuurders zijn aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen een normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurder, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Hun aansprakelijkheid is beperkt overeenkomstig de bedragen zoals voorzien in artikel 2:57 WVV.

Artikel 11 – Een bestuurder verliest automatisch zijn mandaat wanneer hij zijn hoedanigheid van effectief lid verliest. Een bestuurder kan worden afgezet door een beslissing van de algemene vergadering mits 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits 2/3 meerderheid.

Artikel 12 – Ingeval van een vacature tijdens een mandaat, wordt een bestuurder door de algemene vergadering benoemd. Hij voltooit in dit geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. Zo, door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen, blijven de bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien.

Artikel 13 – Het bestuurorgaan kiest uit zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter roept het bestuursorgaan bijeen en zit de vergadering voor. Ingeval hij belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter, respectievelijk de secretaris.
Het bestuursorgaan vergadert slechts geldig indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het agendapunt verdaagd naar de volgende vergadering van het bestuursorgaan. Bestuurders die niet akkoord zijn met een beslissing kunnen hun standpunt in de notulen van de vergadering laten opnemen. Indien bestuurders een tegenstrijdig belang hebben van vermogensrechtelijke aard moeten zij dit melden aan het bestuursorgaan en mogen zij niet deelnemen aan de beraadslaging, noch stemmen over deze beslissing.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken en ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Artikel 14 – Het bestuursorgaan bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degene die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders cfr. artikel 9:12 WVV.


TITEL IV. – Algemene vergadering

Artikel 15 – De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve en toegetreden leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de ondervoorzitter, respectievelijk de secretaris. Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Artikel 16 – De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor: het wijzigen van statuten, het benoemen en ontslaan van bestuurders en commissarissen, het uitsluiten van een lid, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen en kwijting verlenen aan de bestuurders en commissarissen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging, het omzetten in een vennootschap met sociaal oogmerk, desgevallend de bezoldiging van de bestuurders, de verenigingsvordering tegen bestuurders, de omzetting in een ivzw of erkende cvso, inbreng om niet doen of aanvaarden en alle door de wet of statuten vastgelegde bevoegdheden. Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuursorgaan.

Artikel 17 – De algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist.
Zij moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, in de loop van de maand november. De leden worden samen met de bestuurders (en de eventuele commissarissen) uitgenodigd op de AV.
Het bestuursorgaan is bovendien verplicht, wanneer één vijfde van de leden daarom verzoekt, een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen.
Alle leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per email ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgesteld door het bestuursorgaan.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door minstens één twintigste van de leden moet eveneens op de agenda worden vermeld. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen enkel behandeld worden indien alle leden aanwezig zijn en iedereen instemt.

Artikel 18 – Met uitzondering van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige/vertegenwoordigde stemmen met uitsluiting van de afwezigen, nietige stemmen en onthoudingen. Bij een statutenwijziging worden de onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer meegeteld.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. De algemene vergadering beslist geldig indien minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In de tweede vergadering kan geldig worden beslist ongeacht het aantal aanwezige/vertegenwoordigde leden. Wijziging van de statuten kan enkel mits 2/3 aanwezige/vertegenwoordigde leden en een 2/3 meerderheid. Wijziging van het maatschappelijk doel en de beslissing tot vrijwillige ontbinding kan enkel mits 4/5 meerderheid. Elk lid kan een schriftelijke volmacht geven aan een ander lid om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering; elk lid kan maximaal één volmacht dragen.

Artikel 19 – Van elke vergadering worden notulen opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daaruit worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Leden alsook derden, die een belang kunnen aantonen, hebben het recht om inzage en / of afschrift van de notulen te vragen.

Artikel 20 – Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 november tot 31 oktober en wordt gevoerd cfr de bepalingen in WVV. Het bestuursorgaan bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering binnen de maand na het einde boekjaar.

TITEL V – Ontbinding, vereffening

Artikel 21 – In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebrek daaraan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningvoorwaarden cfr de regeling zoals bepaald in de artikelen 2:109 tot 2:149 WVV.

Artikel 22 – In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel.

TITEL VI – Algemeen

Aldus opgemaakt in drie exemplaren en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de vergadering van 24 november 2023.

Onze sponsors

  • Selectart
  • Selectart 2
  • Tuinen Vanden Bussche
  • Tuinen Vandenbussche 2
  • Kezelbergflock
  • Kezelbergflock 2
  • DAP Soenen
  • DAP Soenen 2
  • Zakenkantoor Dehaese
  • Zakenkantoor Dehaese 2